Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 1

Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 1

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: ThS. HÀ PHƯỚC HÙNG

Nội dung:

Chương 1. XƠ, SỢI, CHỈ LƯỚI
1.1. Xơ
1.2. Sợi
1.3. Chỉ lưới
1.4. Thừng
1.5. Cáp
1.6. Vấn đề bảo quản ngư cụ

Chương 2. LƯỚI TẤM VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LƯỚI
2.1. Cấu tạo lưới
2.1.1. Kích thước mắt lưới (a hoặc 2a)
2.1.2. Chiều dài (L) và chiều rộng (H) của tấm lưới
2.1.3. Hệ số rút gọn của tấm lưới (U)
2.1.3.1. Hệ số rút gọn ngang (U1)
2.1.3.2. Hệ số rút gọn đứng (U2)
2.1.4. Diện tích thật và diện tích giả của lưới
2.1.5. Cường độ tấm lưới
2.2. Công nghệ chế tạo lưới
2.3. Dụng cụ đan lưới
2.4. Các đan lưới
2.5. Các loại nút lưới thường dùng trong ngành khai thác thủy sản

Chương 3. PHÂN LOẠI NGƯ CỤ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
3.1. Ngư cụ cố định
3.2. Ngư cụ di động
3.3. Ngư cụ kết hợp điện, nguồn sáng, chất nổ

Chương 4. LƯỚI RÊ
4.1. Nguyên lý đánh bắt lưới rê
4.2. Phân loại lưới rê
4.3. Cấu tạo lưới rê
4.4. Kỹ thuật đánh bắt lưới rê

Chương 5. LƯỚI KÉO
5.1. Nguyên lý đánh bắt lưới kéo
5.2. Phân loại lưới kéo
5.3. Cấu tạo lưới kéo
5.4. Kỹ thuật khai thác lưới kéo

Chương 6. NGHỀ CÂU
6.1. Nguyên lý đánh bắt của ngư cụ câu
6.2. Phân loại nghề câu
6.3. Cấu tạo ngư cụ câu
6.4. Mối quan hệ giữa mồi và tập tính cá
6.5. Phương pháp móc mồi câu và kỹ thuật câu

Chương 7. LƯỚI ĐĂNG
7.1. Nguyên lý đánh bắt của lưới đăng
7.2. Phân loại lưới đăng
7.3. Cấu tạo lưới đăng
7.4. Kỹ thuật khai thác lưới đăng

Chương 8. LƯỚI VÂY
8.1. Nguyên lý đánh bắt lưới vây
8.2. Phân loại lưới vây
8.3. Cấu tạo lưới vây
8.4. Kỹ thuật khai thác lưới vây

Chương 9. NGHỀ LƯỚI ĐÁY
9.1. Nguyên lý đánh bắt lưới đáy
9.2. Phân loại lưới đáy
9.3. Cấu tạo lưới đáy
9.4. Kỹ thuật khai thác lưới đáy

Chương 10. ĐÁNH CÁ KẾT HỢP ÁNH SÁNG
10.1. Tập tính cá trong vùng sáng
10.1.1. Các yếu tố môi trường và sinh học ảnh hưởng đến sự tập trung của cá quanh nguồn sáng
10.1.2. Mối quan hệ giữa đặc tính sinh học cá đến sự tập trung của cá trong vùng sáng
10.2. Một số ngư cụ khai thác cá kết hợp ánh sáng
10.2.1. Nghề lưới đăng kết hợp ánh sáng
10.2.2. Nghề lưới vây kết hợp ánh sáng
10.2.3. Nghề vó kết hợp ánh sáng
10.2.4. Nghề câu mực

Gửi phản hồi