Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 2

Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 2

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: ThS. HÀ PHƯỚC HÙNG

Nội dung:

PHẦN I. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN
Chương 1. LÝ THUYẾT VỀ NGƯ CỤ VÀ CÁC HỆ THỐNG KHAI THÁC
1. Sự phát triển ngư cụ và các hệ thống khai thác
1.1. Các đặc điểm của ngư cụ và phân loại ngư cụ
1.3. Hiệu suất và tính chọn lọc ngư cụ
1.4. Các đặc điểm kỹ thuật của ngư cụ và hệ thống đánh bắt
1.5 Đánh giá khía cạnh kinh tế, kỹ thuật của các cải tiến qua việc đánh bắt so sánh

Chương 2. CÁC NGOẠI LỰC TÁC ĐỘNG LÊN NGƯ CỤ
2.1. Các ngoại lực tác dụng lên ngư cụ
2.1.1. Lực trọng trường và lực thủy tĩnh
2.1.2. Các lực thủy động tác dụng lên lưới
2.1.3. Lực cản thủy động của dây giềng, thừng và cáp
2.1.4. Lực thủy động của phụ tùng ngư cụ
2.1.5. Ảnh hưởng của nền đáy
2.1.6. Lực tải do cá gây ra
2.2. Tính toán ngư cụ như là một hệ thống dây giềng
2.2.1. Thể hiện đơn giản để có thể tính toán
2.2.2. Đặc điểm hình dáng và ước lượng sức căng của dây giềng
2.2.4. Tính toán hình dạng và sức căng dây giềng bằng phương pháp mô phỏng cơ học

Chương 3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGƯ CỤ
3.1. Giới thiệu
3.2. Nguyên lý kiểm định mô hình
3.2.1. Đồng dạng hình học
3.2.2. Đồng dạng động học
3.2.3. Đồng dạng lực học
3.2.4. Đồng dạng động lực học
3.2.5. Tiêu chuẩn đồng dạng
3.3. Các đánh giá về tính đồng dạng trong thi công và kiểm định mô hình ngư cụ
3.3.1. Điều kiện đồng dạng
3.3.2. Đồng dạng hình học
3.3.3. Điều kiện biên
3.3.4. Điều kiện ban đầu đối với các ngư cụ vận động
3.3.5. Đồng dạng về lực
3.3.6. Đồng dạng về trọng lượng
3.3.7. Vận động không ổn định
3.3.8. Ảnh hưởng tỉ lệ
3.4. Kiểm định mô hình của chì, neo, phao, ván lưới và diều
3.5. Các khía cạnh thực tế của qui trình kiểm định mô hình
3.5.1. Tính toán cho khung dây giềng của mô hình
3.5.2. Tính cáp kéo mô hình
3.5.3. Tính toán cho phụ tùng của mô hình
3.5.4. Giám sát các đặc trưng của mô hình
3.5.5. Qui trình kiểm định và chuyển kết quả mô hình ngư cụ sang thực tế

Chương 4. NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ THIẾT KẾ NGƯ CỤ
4.1. Mục đích của thiết kế ngư cụ
4.2. Các giai đoạn thiết kế
4.3. Định hướng các yêu cầu thiết kế và cách giải quyết các vấn đề thiết kế
4.4. Đánh giá các đặc điểm thiết kế cơ bản dựa trên ngư cụ nguyên mẫu
4.5. Bổ sung thêm các tham số tỉ lệ cho thiết kế mới
4.6. Tính các tham số tỉ lệ cho đường kính thừng và chỉ lưới
4.7. Tính toán các thành phần phụ trợ ngư cụ
4.8. Chuẩn bị bản vẽ và các chi tiết kỹ thuật
4.9. Giai đoạn thiết kế cuối cùng và các kiểm định

PHẦN II. NGHỀ LƯỚI KÉO

Chương 5. KỸ THUẬT KHAI THÁC LƯỚI
5.1. Phân loại lưới kéo
5.2. Lưới kéo tầng đáy
5.3. Lưới kéo tầng giữa

Chương 6. LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN LƯỚI KÉO
6.1. Nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn và hoàn thiện lưới mẫu
6.2. Lý thuyết đánh bắt của lưới kéo
6.3. Tốc độ dắt lưới tối ưu
6.4. Tính toán các thông số cho hình dáng lưới kéo
6.5 Xác định các đặc tính của nền lưới kéo
6.6. Thiết kế các phương tiện nâng, mở cho lưới kéo
6.7. Cân bằng cho lưới kéo và hình dạng dây cáp kéo
6.8. Lực cản của các phần lưới trong lưới kéo
6.9. Phương pháp chung để thiết kế lưới kéo tối ưu

PHẦN III. NGƯ CỤ CỐ ĐỊNH

Chương 7. LƯỚI ĐĂNG (Nỏ)
7.1. Nguyên lý đánh bắt lưới đăng
7.2. Phân loại lưới đăng
7.3. Cấu tạo lưới đăng
7.4. Kỹ thuật khai thác lưới đăng

Chương 8. NGHỀ LƯỚI ĐÁY
8.1. Nguyên lý đánh bắt lưới đáy
8.2. Phân loại lưới đáy
8.3. Cấu tạo lưới đáy
8.4. Kỹ thuật khai thác lưới đáy

Gửi phản hồi