Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển thủy sản Việt Nam – Xác định và xếp hạng ưu tiên cho lĩnh vực Thủy sản

Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển thủy sản Việt Nam – Xác định và xếp hạng ưu tiên cho lĩnh vực Thủy sản

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Hội thảo Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển Thủy sản Việt Nam
Nha Trang, 17/12/2006

Mục tiêu hội thảo:

– Đánh giá những ưu tiên quốc gia về Nghiên cứu và Phát triển (viết tắt là R&D) Thủy sản ở Việt Nam
– Xây dựng kế hoạch để xác định các ưu tiên và chiến lược thực hiện cho mỗi lĩnh vực Cơ hội Nghiên cứu và Phát triển (viết tắt là ARDO) thông qua các hội thảo quốc gia)

Gửi phản hồi